മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് 1294 കോടി രൂപയുടെ സഹായം

തിരുവനന്തപുരം: ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ 1294 കോടി രൂപയുടെ സഹായം നൽകിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്. ഓഖി, പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം എന്നിവ ഉൾപ്പെടാതെയാണ് ഈ തുക.
യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ ഇരട്ടിയിലേറെ തുക മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ സർക്കാരിന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വിശദീകരിച്ചു.
കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 145 കൂടി രൂപ അനുവദിച്ചതായും യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അഞ്ചുവർഷം കൊണ്ട് നൽകിയത് 68.49 കോടി രൂപ മാത്രമാണെന്നും ഓഫീസിൽ വിശദീകരിച്ചു. അപേക്ഷകർക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാനും തുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകാനുമുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കി ദുരിതബാധിതർക്ക് കൂടുതൽ ആശ്വാസമേകാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞതായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: