മോട്ടോർ വാഹന നിയമം; പിഴത്തുക കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനം

മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ പിഴത്തുക കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനം.
സർക്കാരിന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന വകുപ്പുകളിൽ പിഴത്തുക കുറയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം.മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി നിയമത്തിലെ ഉയർന്ന പിഴ കുറയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം.മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി നിയമത്തിലെ ഉയർന്ന പിഴ കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. തുക സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു വകുപ്പികളിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച്നിയമ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും. പിഴത്തുക കുറയ്ക്കാൻ വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: