ദുരന്തഭൂമിയിൽ കർമ്മനിരതരായി മയ്യിൽ, കമ്പിൽ-കാരും

ദുരന്തഭൂമിയിൽ കർമ്മനിരതരായി മയ്യിൽ കമ്പിൽ കാരും

അബ്ദുൽ മജീദ് ഫൈസിക്കൊപ്പം.
ആലുവ, ചെങ്ങന്നൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബോട്ടുമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പോയതായിരുന്നു അഷ്റഫ് കമ്പിൽ, മഷൂദ് മയ്യിൽ, അസ്ലം കണ്ണൂർ സിറ്റി തുടങ്ങിയവർ. ബോട്ടുകളുടെ കുറവ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും രണ്ട് ബോട്ടുകളും എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. ജോലിയും മറ്റു തടസ്സങ്ങളും ഒന്നും നോക്കാതെ ഇവരും കൂടെ പോവുകയായിരുന്നു..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: