കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 15 ബ്ലോക്കുകളിലായി വൈകല്യമുള്ളതും 1 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ തണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 15

ബ്ലോക്കുകളിലായി വൈകല്യമുള്ളതും 1 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടന്നു വരികയാണ് അതിൽ തളിപ്പറമ്പ വടക്ക് ഉപജില്ലയ്ക്ക് കഴിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: