കേരള ശാസ്ത്ര-സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ക്ലാസുകളുടെ ജില്ലാതല പരിശീലത്തിന് തുടക്കമായി

കേരള ശാസ്ത്ര-സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1000 ആരോഗ്യ ക്ലാസുകളുടെ ജില്ലാതല പരിശീലത്തിന് കണ്ണൂരിൽ തുടക്കമായി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: