ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി നിരക്ക്

21.07.2018

സ്വർണ വില. 916

2795/ഗ്രാം

വെള്ളി വില..999

43/ഗ്രാം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: