അംഗപരിമിതർക്ക് സബ് റജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ വീൽ ചെയർ തയാർ

സബ് റജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ എത്തുന്ന അംഗപരിമിതർക്കും അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർ‌ക്കും ആശ്വാസമായി വീൽ ചെയർ.ആധാരം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും വിവിധ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഒട്ടേറെ പേർ പ്രതിദിനം ഓഫിസിൽ എത്താറുണ്ട്.ഊന്നുവടികളിലും കസേരകളിലും ഇരുത്തി ബന്ധുക്കൾ കക്ഷികളെ ഓഫിസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കുന്നതു നിത്യ കാഴ്ചയാണ്.ഇതിനു പരിഹാരം കാണണം എന്ന ജീവനക്കാരുടെ യോജിച്ച ചിന്തയാണ് വീൽചെയർ വാങ്ങുന്നതിന് തീരുമാനമായത്.ജീവനക്കാർ സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്നു പണം പിരിച്ചാണു ചെയർ വാങ്ങിയത്.ജില്ലയിൽ വീൽ ചെയർ ഉള്ള ഒരേയൊരു സർക്കാർ ഓഫിസ് കൂടിയാണു കണ്ണൂർ സബ് റജിസ്ട്രാർ ഓഫിസ്.റാംപ് സൗകര്യം നേരത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: