പരീക്ഷ സുഖകരമാക്കാൻ സ്കൗട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും

പെരിങ്ങത്തൂർ: പൊടിയരി കഞ്ഞി, വെള്ളം, പേനകൾ, ബോക്സ്, പെൻസിൽ, റബ്ബർ തുടങ്ങി എല്ലാം തയാറാക്കിസ്കൗട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാർത്ഥികളെ വരവേറ്റു. എൻ.എ.എം.ഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയെഴുതുന്നവർക്കാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ സ്കൗട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാതൃകയായത് .പരീക്ഷാ ജോലിക്കെത്തിയ അദ്ധ്യാപകരും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.
പരീക്ഷയെഴുതുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ ‘കൂളാ’യിട്ടാണ് ഹാളിലെത്തുന്നത് എന്ന് സ്കൗട്ട് അദ്ധ്യാപകൻ കെ.പി.ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: