കണ്ണൂരിൽ നാളെ (22/2/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പിലാത്തറ ടൗൺ, പഴിച്ചീൽ, പെരിയാട്ട്, വിദ്യാനഗർ, ചിറ്റന്നൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി 22) രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഇരിക്കൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ സിദ്ദിഖ് നഗർ, മലബാർ ക്രഷർ, മോഡേൺ വുഡ് നാളെ(ഫെബ്രുവരി 22) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചപ്പാരപ്പടവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി 22) രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മണിയറ, മണിയറ സ്‌കൂൾ, പൂമാലക്കാവ്, ഉണ്ണിമുക്ക്,  ഏഴുംവയൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നാള(ഫെബ്രുവരി 22) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ വളിഞ്ചിയൻകാവ്, കോയ്യോട് ചൂള, കോയ്യോട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, തൈക്കണ്ടി സ്‌കൂൾ, കൊല്ലന്റെവളപ്പിൽ, ചെമ്പിലോട് എസ്റ്റേറ്റ്, വി പ്ലാസ്റ്റിക്, പ്രധാനമന്ത്രി റോഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി 22) രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: