ഗവേഷണ പദ്ധതിയിൽ ഒഴിവുകൾ: ഇന്റർവ്യൂ ഫെബ്രുവരി ആറിന്

തിരുവനന്തപുരം പാലോട് ജവഹർലാൽ നെഹ്രു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആന്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ഗവേഷണ പദ്ധതിയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ: ഒഴിവ് ഒന്ന്.  കാലാവധി മൂന്നു വർഷം.  (പ്ലാന്റ് ജനറ്റിക് റിസോഴ്‌സ്).  യോഗ്യത: ബോട്ടണിയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം.  വനപര്യവേക്ഷണത്തിലുള്ള പരിചയവും ടാക്‌സോണമിയിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും അഭിലഷണീയം.  ആദ്യ രണ്ടുവർഷത്തേക്ക് ഫെല്ലോഷിപ്പ് പ്രതിമാസം 16,000 രൂപയും 10 ശതമാനം എച്ച്.ആർ.എയും.  മൂന്നാം വർഷം പ്രതിമാസം 18,000 രൂപയും 10 ശതമാനം എച്ച്.ആർ.എയും.  

ഫീൽഡ് അറ്റൻഡന്റ്: ഒഴിവ് ഒന്ന്.  കാലാവധി മൂന്നു വർഷം.  യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് വിജയിച്ചിരിക്കണം.  സസ്യശേഖരണത്തിനും നഴ്‌സറി പരിപാലനത്തിനും രണ്ടുവർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള പരിചയം അഭിലഷണീയം.  വേതനം പ്രതിദിനം 645 രൂപ.  പ്രായം 2019 ജനുവരി ഒന്നിന് 28 വയസ് കവിയാൻ പാടില്ല.  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് നിയമാനുസൃതമുള്ള വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.

താല്പര്യമുള്ളവർ വിശദമായ ബയോഡാറ്റ, യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവയും അവയുടെ സ്വയംസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും സഹിതം ജവഹർലാൽ നെഹ്രു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആന്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പാലോട്, തിരുവനന്തപുരം – 695562 ൽ ഫെബ്രുവരി ആറിന് രാവിലെ 10ന് കൂടിക്കാഴ്ചക്കായി ഹാജരാകണം.  വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.jntbgri.res.in

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: