ചാലാട് ഹിറ മസ്ജിദിന് സമീപം അബ്ദുൽ ഹമീദ് കെ കെ അന്തരിച്ചു

ചാലാട് ഹിറ മസ്ജിദിന് സമീപം അബ്ദുൽ ഹമീദ് കെ കെ (60) അന്തരിച്ചു. പോലീസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ മാനേജർ ആയിരുന്നു. ഭാര്യ: നജ്മ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: