കാൺമാനില്ല: കണ്ണൂർ താളിക്കാവിലുള്ള പ്രൊഫസർ സി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ നെ 19/11/2017 രാവിലെ 9.00 മണി മുതൽ താമ സ്ഥലമായ ശ്രീരോഷ്അപ്പാർട്മെന്റിൽ നിന്നും കാണാതായിരിക്കുന്നു

കണ്ണൂർ താളിക്കാവിലുള്ള പ്രൊഫസർ സി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ നെ 19/11/2017 രാവിലെ 9.00 മണി മുതൽ താമ സ്ഥലമായ ശ്രീരോഷ്അപ്പാർട്മെന്റിൽ നിന്നും കാണാതായിരിക്കുtന്നു
എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ
9930225659
9895293281
0509080459 എന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: