അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ(AIDWA)മോറാഴ വില്ലേജ് സമ്മേളനം മൊറാഴ സെൻട്രലിൽ

മൊറാഴ:അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ(AIDWA)മോറാഴ വില്ലേജ് സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ 21

ഞായറാഴ്ച മോറാഴ സെൻട്രലിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു. AlDWA ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സ: ടി.വസന്തകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: