മൊറാഴ വെള്ളിക്കീൽ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബാലഭാസ്ക്കർ അനുസ്മരണവും വയലിൻ പരിശീലന ക്ലാസ്സും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

മൊറാഴ: വെള്ളിക്കീൽ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ

ഒക്ടോബർ 21 ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് വയലിൻ പരിശീലന ക്ലാസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ബാലഭാസ്ക്കർ അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: