ഉത്തര്പ്രദേശിലെ കര്ഷകര്ക്ക് ആശ്വാസവുമായി നടന് അമിതാഭ് ബച്ചന്

മുംബൈ: ഉത്തര്പ്രദേശിലെ കര്ഷകര്ക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചന് ആശ്വാസമാകുന്നു. ഇവിടുത്തെ 850 ഓളം വരുന്ന

കര്ഷകരുടെ ബാങ്ക് വായ്പ ഏറ്റെടുത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കുമെന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചന് തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി ഏകദേശം അഞ്ചര കോടി രൂപ വേണ്ടിവരും.
നേരത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 350 ഓളം വരുന്ന കര്ഷകരുടെ ബാങ്ക് വായ്പ അദ്ദേഹം തിരിച്ചടച്ചിരുന്നു.
ഇതിലൂടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവന് വെടിയാന് തയ്യാറാകുന്ന കര്ഷകര്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, അവരെ ആത്മഹത്യയില് നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് താന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ബ്ലോഗില് കുറിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: