സംസ്ഥാന കായിക യുവജന കാര്യാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബീച്ച് ഗെയിംസിന്റെ വോളിബോൾ മത്സരം കണ്ണൂരിൽ

കണ്ണൂർ: തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കായിക വികസനത്തിനും പ്രചാരണത്തിനുമായി സംസ്ഥാന കായിക യുവജന കാര്യാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബീച്ച് ഗെയിംസിന്റെ വോളിബോൾ മത്സരം കണ്ണൂരിൽ. ജില്ലാതല മത്സരങ്ങൾ നവംബറിലും സംസ്ഥാനതലം ഡിസംബറിലുമാണ് നടക്കുന്നത്.പയ്യാമ്പലവും മുഴപ്പിലങ്ങാടുമാണ് മത്സരത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നത്. തിരുവനതപുരം മുതൽ കാസർകൊടുവരെ തീരങ്ങളുള്ള ജില്ലകളിലായാണ് ബീച്ച് ഗെയിം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കായിക താരങ്ങൾക്കും ഉൾനാടൻ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾക്കും അതതു ജില്ലകളിൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തീരദേശ വാസികൾക്ക് മാത്രമായി ഫുട്ബോൾ, വടംവലി ടൂർണ്ണമെന്റുകളും നടക്കും. കായിക യുവജന കാര്യാലയം, സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ,ടൂറിസം,ഫിഷറീസ്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുകൾ, യുവജന ക്ഷേമബോർഡ് എന്നിവരാണ് സംഘാടകർ. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ജില്ലാ കായിക ബീച്ച് ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ബീച്ച് ഗെയിംസിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കാസർകോടുമുതൽ തുരുവനന്തപുരംവരെ തീരമേഖലയിൽ ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ദീപശിഖാ മതിൽ നിർമ്മിക്കും. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആകർഷകമായ മത്സരങ്ങളും നടക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: