ചോദ്യ പേപ്പറുകൾക്ക് പകരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഉത്തര സൂചക

കണ്ണൂർ: പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യ പേപ്പറുകൾക്ക് പകരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഉത്തര സൂചക. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പാലയാട് ക്യാമ്പസിലാണ് സംഭവം. മലയാളം പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾക്ക് പകരമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉത്തര സൂചക ലഭിച്ചത്. ബി.എ എൽ.എൽ.ബി അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ മലയാളം പരീക്ഷയ്ക്കാണ് ചോദ്യ പേപ്പറുകൾക്ക് പകരം ഉത്തര സൂചക നൽകിയത്. പരീക്ഷ തുടങ്ങി ചോദ്യപേപ്പർ നൽകുന്നതിടെയാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇതേതുടർന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: