അഴീക്കോട് ,തളാപ്രത്ത് കുഞ്ഞാമ്മിന നിര്യാതയായി.

തളാപ്രത്ത് കുഞ്ഞാമ്മിന 78 വയസ്സ് നിര്യാതയായി.
ഭർത്താവ്: ഹസ്സൻ.
മക്കൾ: ജലീൽ ,നൂർജഹാൻ , സാഹിദ ,ഹൈറുനിസ, റസാക്ക് ( വർണ്ണ ബസ്സ്)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: