പ്രളയക്കെടുതിയിൽ കൈകോർക്കാൻ ബാലഗോകുലവും: ഈ വർഷത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷം നിർത്തിവച്ചു.

പ്രളയം കേരളത്തെ വിഴുങ്ങി സംഹാര താണ്ഡവമാടിയ ഈ വേളയിൽ

ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നിർണായക തീരുമാനം.

ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ വർഷത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭാ യാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനം എടുത്തു.
യാതൊരു ആഘോഷവും പാടില്ല. എന്നും
പകരം ശ്രീകൃഷണ ജയന്തി നാളിൽ അതാത് ഗോകുലങ്ങളിൽ ഗ്രാമ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നാമജപ സങ്കീർത്തന യാത്രകൾ നടത്തണം എന്ന്
സംസ്ഥാന സംഘടനാ കാര്യദർശി അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: