വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

കൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ എസ് എ വുഡ്, സിൻസിയർ, അഭിലാഷ് ക്രഷർ, ഉണ്ണിലാട്ട്, നാഷണൽ സോമിൽ, നേടുവാട്ട്, നേടുവാറ്റു പള്ളി, എ പി  സ്റ്റോർ കണ്ണാടിപറമ്പ, കണ്ണാടിപറമ്പ തെരു, കൊട്ടിച്ചാൽ എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജൂലൈ 21 വ്യാഴം രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ഏണ്ടി, ചേപ്പാത്തോട്, സി ആർ പി എഫ് 1, സി ആർ പി എഫ് 2 എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിലും സി ആർ പി എഫ് എച്ച് ടി ട്രാൻസ്ഫോമർ പരിധിയിലും ജൂലൈ 21 വ്യാഴം രാവിലെ എട്ട് മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മുട്ടിയറക്കൽ പള്ളി ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജൂലൈ 21 വ്യാഴം രാവിലെ എഴ് മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: