യൂണിവേർസ്സൽ തിലാന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്പോർട്ട്സ്‌ കരാത്തെ പരിശീലനം

യൂണിവേർസ്സൽ ക്ലബ്ബ്‌ തിലാന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി

സ്പോർട്ട്സ്‌ കരാത്തെ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അഡ്മിഷനും വിശദവിവരങ്ങൾക്കും ബന്ദപ്പെടുക
8547541827

9995969065.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: