റസാക്ക് കുറ്റിക്കകം പുരസ്കാരത്തിന് ചെറുകഥകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

എടക്കാട്: പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ഏർപ്പെടുത്തിയ റസാക്ക് കുറ്റിക്കകം പുരസ്കാരത്തിന് ചെറുകഥകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കാലികവും ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതുമായ സൃഷ്ടികൾ ജൂലൈ 25നകം ജനു ആയിച്ചാൻകണ്ടി, പി.ഒ.കിഴുന്ന, കണ്ണൂർ – 7 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്:

ഫോൺ: 9847 8825 44

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: