വളപട്ടണം റെയിൽപാലത്തിനടുത്ത് മണലൂറ്റ് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ റെയിൽവേ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക

വളപട്ടണം റെയിൽപാലത്തിനടുത്ത് മണലൂറ്റ് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ റെയിൽവേ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ 182. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും റെയിൽവേ സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറുടെ വളപട്ടണം റെയിൽവേ പാലം പരിശോധനയുടെ മുന്നോടിയായി RPF കാർ വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പൂഴി വാരൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി. പ്രതികരണവേദി വളപട്ടണത്തിന്റെ പരിശ്രമം ഫലം കാണുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: