മെക്കാഡം ടാറിങ്‌ കഴിഞ്ഞ് ഒരുമാസമായില്ല; ദേശീയപാതയിൽ ചതിക്കുഴി

പിലാത്തറ: മെക്കാഡം റീടാറിങ്‌ കഴിഞ്ഞ് ഒരുമാസം തികയുന്നതിന് മുന്നേ റോഡിൽ അപകടക്കുഴി. പിലാത്തറ പീരക്കാംതടം കെ.എസ്.ടി.പി. ജങ്‌ഷനിലാണ് കുഴി രൂപപ്പെട്ടത്. നല്ല വേഗത്തിൽ വാഹനങ്ങളോടുന്ന ഇവിടെയുള്ള കുഴി അപകടം കാരണമാകും.

കെ.എസ്.ടി.പി. റോഡ് തിരിയുന്നിടത്താണ്‌ കുഴിയിൽ മഴപെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടില്ല. പെരുമ്പ-പിലാത്തറ-പരിയാരം ദേശീയപാതയിൽ ഏപ്രിലിലാണ് റീ ടാറിങ്‌ മെക്കാഡം ചെയ്തത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: