അഴീക്കോട്, പുന്നക്കപ്പാറ തളാപ്പുറത്ത് സൈനബ ഉമ്മ ,80 വയസ്സ് മരണപ്പെട്ടു

അഴീക്കോട്, പുന്നക്കപ്പാറ തളാപ്പുറത്ത് സൈനബ ഉമ്മ ,80 വയസ്സ് മരണപ്പെട്ടു

സംസ്ക്കാരം രാവിലെ 9.30 ന്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: