കക്കോത്ത് വളപ്പിലെ ജയരാജന്റെ ഭാര്യ.കെ.വി.തങ്കമണി (59) അന്തരിച്ചു,

എളയാവൂർ: കെ.വി തങ്കമണി (59) അന്തരിച്ചു. എളയാവൂരിലെ :കക്കോത്ത് വളപ്പിലെ ജയരാജന്റെ ഭാര്യ.കെ.വി.തങ്കമണി (അതിയടം) അന്തരിച്ചു, മക്കൾ’ ജിഷിത, ഷിജിത്ത് ,മഹിജ :മരുമക്കൾ: ഷാജി (കൂടാളി) അനുരാജ് (തോട്ടട ): സംസ്കാരം (21-5-2019) ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് പയ്യാമ്പലത്ത്:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: