സൗജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം ഈ മാസം 27 മുതൽ

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം റേഷൻ കടകളിലെ തിരക്ക് കാരണം 27 ന് ആരംഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. പിങ്ക് കാർഡുകളുള്ള 31 ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കിറ്റുവിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും മറ്റു കാർഡുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡിന്റെ അവസാനത്തെ അക്കം 0 ഉള്ളവർക്ക് ഏപ്രിൽ 27നും 1ൽ അവസാനിക്കുന്നവർക്ക് 28നും, 2-29, 3-30, 4- മെയ് 2, 5-3, 6-4, 7-5, 8-6, 9-7 എന്ന ക്രമത്തിലും ആയിരിക്കും വിതരണം.
പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീൺ കല്യാണ യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ അന്ത്യോദയ അന്നയോജന, മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള (മഞ്ഞ, പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡുകൾ) സൗജന്യ അരി വിതരണം മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തുടരും. വിതരണം ആരംഭിച്ച തിങ്കളാഴ്ച 2.25 ലക്ഷം കാർഡ് ഉടമകൾ റേഷൻ വാങ്ങി. ഇതിന്റെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ചാണ് കിറ്റ് വിതരണം മാറ്റിവച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: