ഗ്രീഷ്മക്കൊരു സ്നേഹവീട്: കൂട്ടായ്മയോടെ മെയിൻ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞു.

ഗ്രീഷ്മക്കൊരു സ്നേഹവീട് എന്ന പദ്ധതിയിൽ 18-11-2018 ന് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയോടെ മെയിൻ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞു.

അഴീക്കൽ കപ്പക്കടവിലുള്ള ഫുട്ബോളിലും വോളീവോളിലും ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ഗ്രീഷ്മക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായ് സ്നേഹവീട് നിർമ്മിക്കുവാൻ വളവട്ടണം സി.ഐ കൃഷ്ണൻ ചേർമേനായും, പ്രഗീത് കൺവീനറായും പോലീസുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയോടും ഒപ്പം സൺ പല്ലവർ ക്ലബ് അഴീക്കലും, ചെറുകുന്ന് ചടച്ചിതറയും, കണ്ണപുരം പോലീസിന്റെയും സഹായത്തോടെയും വീടിന്റെ മെയിൻ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞു.
പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ച് ട്രാഫിക് പോലീസ് പറശ്ശിനിക്കടവിലെ രാജേഷ്നും, പ്രസീത അഴീക്കോടിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: