കമ്പിൽ മാപ്പിളാ ഹൈസ്കൂൾ റിട്ടയേഡ് അദ്ധ്യാപിക ശ്രീമതി ഏലിക്കുട്ടി ടീച്ചർ അന്തരിച്ചു.

കമ്പിൽ മാപ്പിളാ ഹൈസ്കൂൾ റിട്ടയേഡ് അദ്ധ്യാപിക

ശ്രീമതി ഏലിക്കുട്ടി ടീച്ചർ
അന്തരിച്ചു. ഭർത്താവ്: സബാസ്റ്റ്യൻ. മക്കൾ: സോമിസബാസ്റ്റ്യൻ, സോണിസബാസ്റ്റ്യൻ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: