മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഷെക്കീൽ .ടി നിര്യാതനായി

മുഴപ്പിലങ്ങാട് : ബദർ പള്ളിയുടെ സമീപം താമസിക്കുന്ന ഷെക്കീൽ . ടി
(38 വയസ്) നിര്യാതനായി

മാതാവ് :റഹ്മത്ത് പിതാവ് : ഉമ്മർ


ഭാര്യ , മെഹറുന്നിസ, മക്കൾ, മുഹമ്മദ്, മെഹസാൻ

കബറടക്കം 3 മണിക്ക്
ബദർ പള്ളി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: