അഴീക്കോട്. പടിഞ്ഞാറെക്കണ്ടി വീട്ടിൽ രോഹിണി 85 വയസ്സ് നിര്യാതയായി.

അഴീക്കോട്, മൂന്ന് നിരത്തിൽ പടിഞ്ഞാറെക്കണ്ടി വീട്ടിൽ രോഹിണി 85 വയസ്സ് നിര്യാതയായി.

മകൾ ഗീത, മരുമകൻ അശോകൻ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: