വളപട്ടണം പാലത്തിന് സമീപം വാഹനാപകടം. വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

19-10-17
. 09-am

വളപട്ടണം പാലത്തിന് സമീപം വാഹനാപകടം.
വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്.
കാർ ആണു അപകടത്തിൽ പെട്ടത്  കൂടുതൽ വിവരം അറിവായിട്ടില്ല

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: