അഴീക്കോട് സിണ്ടിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ATM ൽ കീറിയ നോട്ടുകൾ

അഴീക്കോട് വൻകുളത്ത് വയൽ സിണ്ടിക്കേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ  ATM ൽ നിന്നും പണം പിൻവലിച്ചവർക്ക് കിട്ടിയത് കീറിയതും മുഷിഞ്ഞതുമായ നോട്ടുകൾ. 2000 രൂപയുടെ
കീറിയ നോട്ടുകളാണ് നിരവധി പേർക്ക് ലഭിച്ചത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: