പി.എസ്.സി പരീക്ഷാ ഹാളുകളിൽ പുതിയ ഡ്രസ് കോഡ് നടപ്പാക്കിയേക്കും

തിരുവനന്തപുരം: പരീക്ഷാതട്ടിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷാ ഹാളുകളിൽ പുതിയ ഡ്രസ് കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ പി.എസ്.സി ഒരുങ്ങുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ മാതൃകയിൽ കർശന ഡ്രസ് കോഡ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ലക്ഷ്യം. പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ആഭരണങ്ങൾ, മെറ്റൽ വസ്തുക്കൾ, ഷൂ, കയ്യിൽ കെട്ടുന്ന ചരടുകൾ എന്നിവ വിലക്കാനാണ് ആലോചന.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: