ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാരുണ്യ ഫാർമസി ഉടൻ

പരിയാരം: കണ്ണൂർ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാരുണ്യ ഫാർമസിയുടെ പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.എൻ.റോയ് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ആശുപത്രിയിലെ മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. രോഗികൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മരുന്നുകൾ വാങ്ങേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനാകും. കെ.എം.എസ്.സി.എൽ വഴി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 77 ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാസ്റ്റർപ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്. ഉടൻ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: