കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രളയബാധിതർക്കുള്ള സൗജന്യ അരിവിതരണം നടത്തി

മട്ടന്നൂർ ; മട്ടന്നൂർ പെരിയച്ചൂരിലെ കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രളയബാധിതർക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കുമുള്ള അരി വിതരണം നടത്തി. നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അനുയായികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കിണ്ട‍‍‍‍‍്യൻ ഭാസ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ഓരോ കുടുംബത്തിനും അഞ്ച് കിലോ അരി എന്ന രീതിയിലാണ് വിതരണം .പ്രളയം മൂലം പെരിയച്ചൂരിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് ദുരിതമനുഭവിച്ചത്.

mattanur 2

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: