ആലക്കോടിൽ വീട് കേന്ദ്രികരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന വാറ്റു സങ്കേതം കണ്ടെത്തി; രണ്ട് യുവാക്കളുടെ പേരിൽ അബ്‌കാരി കേസെടുത്തു.

ആലക്കോട്: എക്‌സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിലെ അസി:എക്സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ടി.എച്ച്. ഷെഫീക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടുവിൽ, മണ്ടളം, പുലിക്കുരുമ്പ,നരിയമ്മാവ്, മണ്ണം കുണ്ട്,പുറഞാണ് ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നരിയമ്മാവ്-മണ്ണം കുണ്ട് ചാണ്ടി എന്ന അലക്‌സാണ്ടർ താമസിക്കുന്ന വീട് കേന്ദ്രികരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന വാറ്റു കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തുകയും 1140 ലിറ്റർ വാഷും , 15ലിറ്റർ ചാരായവും സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചതിനും വില്പനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കിയതിനും മറ്റത്തിനാനിയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ ചാണ്ടി എന്ന അലക്‌സാണ്ടർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എക്സൈസ്‌ സംഘത്തെ കണ്ട് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോകുകയും ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിൽ നടുവിൽ താമസിക്കുന്ന കിഴക്കനടിയിൽ വീട്ടിൽ രാജേഷ് കെ.ആർ. എന്നയാളെ രണ്ടാം പ്രതി സ്ഥാനത്ത് ചേർത്തും അബ്‌കാരി കേസെടുത്തു.പ്രതികളായ ഇവർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന ചാരായം വിൽപനക്കാരാണ്, ഓടിപ്പോയ രണ്ടാം പ്രതിയായ രാജേഷ് മറ്റു നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയുമാണ്. രാജേഷിനെ പിൻതുടർന്നുവെങ്കിലും കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല. പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ പി.ആർ. സജീവ്, കെ.അഹമ്മദ്, സിവിൽ എക്‌സൈസ് ഓഫീസർമാരായ മുനീർ എം ബി, വി.ധനേഷ്, പി.ഷിബു, എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

രണ്ട് യുവാക്കളുടെ പേരിൽ അബ്‌കാരി കേസെടുത്തു.

ആലക്കോട്: എക്‌സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിലെ അസി:എക്സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ടി.എച്ച്. ഷെഫീക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടുവിൽ, മണ്ടളം, പുലിക്കുരുമ്പ,നരിയമ്മാവ്, മണ്ണം കുണ്ട്,പുറഞാണ് ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നരിയമ്മാവ്-മണ്ണം കുണ്ട് ചാണ്ടി എന്ന അലക്‌സാണ്ടർ താമസിക്കുന്ന വീട് കേന്ദ്രികരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന വാറ്റു കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തുകയും 1140 ലിറ്റർ വാഷും , 15ലിറ്റർ ചാരായവും സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചതിനും വില്പനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കിയതിനും മറ്റത്തിനാനിയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ ചാണ്ടി എന്ന അലക്‌സാണ്ടർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എക്സൈസ്‌ സംഘത്തെ കണ്ട് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോകുകയും ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിൽ നടുവിൽ താമസിക്കുന്ന കിഴക്കനടിയിൽ വീട്ടിൽ രാജേഷ് കെ.ആർ. എന്നയാളെ രണ്ടാം പ്രതി സ്ഥാനത്ത് ചേർത്തും അബ്‌കാരി കേസെടുത്തു.പ്രതികളായ ഇവർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന ചാരായം വിൽപനക്കാരാണ്, ഓടിപ്പോയ രണ്ടാം പ്രതിയായ രാജേഷ് മറ്റു നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയുമാണ്. രാജേഷിനെ പിൻതുടർന്നുവെങ്കിലും കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല. പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ പി.ആർ. സജീവ്, കെ.അഹമ്മദ്, സിവിൽ എക്‌സൈസ് ഓഫീസർമാരായ മുനീർ എം ബി, വി.ധനേഷ്, പി.ഷിബു, എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: