കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ഏച്ചൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ തക്കാളി പീടിക, വാരം കടവ്, എച്ച് ടി ആരോഗ്യ എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 19 ശനി രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും ഏച്ചൂർ ഓഫീസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 7.30 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ഭൂദാനം ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 19 ശനി രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് രണ്ട് മണി വരെയും കുഴിക്കാട് ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും ഊരടി, ആലക്കാട് വലിയപള്ളി എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കണ്ണൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ അതിരകം വയൽ, പരിപ്പിൽ മെട്ട, തേറോത്ത് കാവ്, ജല്ലി കമ്പനി, കനാൽ, അച്ചു ഡ്രൈവർ പീടിക, റോസസ്, ഹരിശ്ചന്ദ്ര, ടൈൽ സോൺ, കുനിയിൽ പീടിക എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 19 ശനി രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 2.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

ധർമ്മശാല ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കണ്ടൻ ചിറ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 19 ശനി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ചാല സോളാർ, തന്നട, മായാബസാർ, ഇല്ലത്തുവളപ്പിൽ, ഹാജിമുക്ക് എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 19 ശനി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: