ആചാര സ്ഥാനികർക്കും  കോലധാരികൾക്കുമുള്ള ധനസഹായം നൽകുന്നു

ഉത്തരമലബാറിലെ ആചാര സ്ഥാനികർ, കോലധാരികൾ എന്നിവർക്കുള്ള പ്രതിമാസ വേതന വിതരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം കൈപ്പറ്റുന്നവർക്കുള്ള 2018 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ 2018 ഡിസംബർ വരെയുള്ള വേതന കുടിശ്ശിക ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തലശ്ശേരി അസിസ്റ്റൻറ് കമീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ വിതരണം ചെയ്യും. കണ്ണൂർ, മാനന്തവാടി താലൂക്കുകളിലുള്ളവർക്ക് 20, 21 തീയതികളിലും തലശ്ശേരി, ഇരിട്ടി, വടകര താലൂക്കുകളിലുള്ളവർക്ക് 22നും വിതരണം ചെയ്യും. വേതനം കൈപ്പറ്റാനായി ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, ദേശസാത്കൃത ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ് ബുക്ക് പകർപ്പ്, നിലവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുവരുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ക്ഷേത്രഭരണാധികാരിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ സഹിതം ഹാജരാവുക.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: