പെരിങ്ങോം ഗവ:കോളേജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം; 7. 36 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.

പയ്യന്നൂർ :- പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പെരിങ്ങോം ഗവ: കോളേജ് രണ്ടാം ഘട്ട കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് 7.36 കോടി രൂപ കിഫ് ബിയിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച് ഭരണാനുമതി ആയതായി സി. കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു.

2014 ലാണ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പെരിങ്ങോം ആസ്ഥാനമായി ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ് അനുവദിക്കുന്നത്. 2014-15 അക്കാദമിക് വർഷം കോളേജ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയും 2014 ജൂൺ മാസം ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

പെരിങ്ങോം ഉമ്മറ പൊയിലിലെ വർഗ്ഗീസ് കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടം വാടക ഒന്നും ഈടാക്കാതെ കോളേജ് നടത്തുന്നതിന് വിട്ടു കൊടുത്തു. ബി എസ് സി മാത് സ്, ബിഎ ഇംഗ്ലീഷ്, ബികോം എന്നീ കോഴ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്.

കോളേജിന് സ്വന്തമായി സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻപങ്ങിക്കൻ പുരയിൽ കൃഷ്ണന്റെ മക്കൾ പെരിങ്ങോം കെ.പി.നഗറിലെ റെസ്റ്റ് ഹൗസിന് സമീപത്തെ 8 ഏക്കർ ഭൂമി സൗകര്യമായി കോളേജിന് വിട്ടുതരുകയും ചെയ്തു.

സി. കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ യുടെ 2014-15 വർഷത്തെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും കോളേജിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ 3 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി ഏറെ കുറെ പൂർത്തിയാക്കും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണത്തിന് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിറ്റ്കോയാണ് ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: