ഇരുവങ്കൈ കഞ്ചാരങ്കണ്ടി ശ്രീ സുബ്രമണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ടാദിന മഹോത്സവവും ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞവും

തന്ത്രി വാര്യർ ബ്രഹ്മശ്രീ തെക്കിനിയേടത്ത് തരണ നെല്ലൂർ പദ്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാർമികത്വത്തിൽ ഇരുവങ്കൈ കഞ്ചാരങ്കണ്ടി ശ്രീ സുബ്രമണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ടാദിന മഹോത്സവവും ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞവും 2020 ജനുവരി12 മുതൽ 21 വരെ.കൂടാതെ ജനുവരി 20ന് പ്രതിഷ്ടാദിന മഹോത്സവവും 21 ന് ചിറക്കൽ ശ്രീധരമാരാരും ,കടന്നപ്പള്ളി ശങ്കരൻ കുട്ടി മാരാരും സംഘവും ചേര്നമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന തായമ്പകയും പുതിയ ഇല്ലം ശ്രീകുമാർ നമ്പൂതിരി അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിടമ്പ് നൃത്തവും ഉണ്ടാകും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: