പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന നൽകി

ഓടക്കാട് = ജന്മ ദിനത്തിൽ സ്കൂൾ ലൈബ്രററിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകി മാതൃകയായി ഫാത്തിമത്തു നിദ മുഹമ്മദ് റാഫി, സഫീ ദ, എന്നിവരുടെ മകളാണ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: