കേരളഗ്രാമീൺ ബേങ്ക് സമരം: ഇടപാടുകാർ ദുരിതത്തിൽ

കണ്ണൂർ: ബേങ്ക് അടച്ചിട്ടുള്ള സമരം മൂലം വായ്പ തിരിച്ചടവും, സ്വർണ്ണ പണയങ്ങൾ പുതുക്കലും ഉൾപ്പെടെ നടത്താനാവുന്നില്ല. ഇടപാടുകാർക്ക് ദുരിതം നൽകി ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന സമരത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം. സമര ദിവസങ്ങളിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താനും, വായ്പകൾ പുതുക്കാനുമാവാത്തതിനാൽ നൂറ് കണക്കിന് ഇടപാടുകാർ തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ കുടിശിഖക്കാരാവും. സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ അടിയന്തിര നടപടി വേണമെന്നാണ് ഇടപാടുകാരുടെ ആവശ്യം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: