കണ്ണൂർ നോർത്ത് സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ അൽ ഹുദ സ്കൂൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ.

അൽ ഹുദ സ്കൂൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ:
കണ്ണൂർ നോർത്ത് സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ  അറബി കലാ മേളയിൽ UP വിഭാഗത്തിൽ കാഞ്ഞിരോട് അൽ ഹുദ സ്കൂൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ മാരായി. LP വിഭാഗത്തിൽ റണേർസ് അപ്പും ലഭിച്ചു. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിറ്റ്, ഇംഗ്ലീഷ് പദ്യം ചൊല്ലൽ , ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം എന്നിവയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: