കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഇംപാക്റ്റ് ;ഉറവിട മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു

എടക്കാട്: മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഗ്രാമ

പഞ്ചായത്ത് പൊതു വിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ഡസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ നാട്ടുകാർക്ക് ബാധ്യതയാകുന്നുവെന്ന് പരാതി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിന്നു. മാലിന്യം ദിവസങ്ങളോളം നീക്കം ചെയ്യാത്തത് കാരണം ദുർഗന്ധ വമിക്കുന്നതായും ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ പൊതു വിടങ്ങൾ ചീഞ്ഞ് നാറുന്നതായുമാണ് ആക്ഷേപം ഉയർന്നത്. എന്നാൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഹമീദ് മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ മാലിന്യങ്ങൾ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന് സമീപം സംസ്കരിച്ചു. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മുൻപിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: