സൂപ്പിയാറകത്ത് അഹ്മദ് സാഹിബ് (83) നിര്യാതനായി..

മാധ്യമം കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ പഴയ കാല ഏജന്റ് സൂപ്പിയാറകത്ത് അഹ്മദ് സാഹിബ് (83-) നിര്യാതനായി..

ഭാര്യ പരേതയായ വാഴയിൽ റംല.

മക്കൾ: ഫത്താഹ്, അസ്ബറ

മരുമക്കൾ: ഫൈസൽ, റജ്ന

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: