അഴീക്കോട് സാഹിത്യ വേദി

അഴീക്കോട് സാഹിത്യ വേദി
…………………………………
സുകുമാർ അഴീക്കോടിന് ജന്മം നൽകിയ അഴീക്കോട് ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ സാഹിത്യത്തിനു മാത്രമായി ഒരു സ്ഥിരം വേദി ആവശ്യമല്ലേ. എഴുത്തും വായനയും സാഹിത്യ ചർച്ചയും സജീവമായി നടത്താൻ നമുക്കൊരു വേദിയുണ്ടാക്കാം.

നമുക്കൊരുമിച്ചിരിക്കാം.

ഒക്ടോബർ 23ന് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് അഴീക്കോട് ഹൈസ്കൂളിൽ.

സാഹിത്യ പ്രേമികൾ എത്തിച്ചേരുക.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: