മുൻ ഫുട്ബാൾ താരം കാസിം കണ്ണൂർ അന്തരിച്ചു.

പഴയ കാല ഫുട്ബാൾ പ്ലയെർ വയരൻ മീത്തലെ പുരയിൽ കാസിം അന്തരിച്ചു നിലവിൽ കടപ്പുറം റോഡ് ഹനുമാൻ ജിംനേഷ്യത്തിന്റ് പിറകിൽ താമസിക്കുന്നു കബറടക്കം ഉച്ച കഴിഞ്ഞു 2മണിക്ക് പള്ളിയാമുള്ള കബർസ്ഥാനിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: