മൊബൈൽ ടവറിനെതിരെ പ്രതിക്ഷേധം

മമ്പറം : പറമ്പായിൽ സ്വകാര്യ വെക്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് ജിയോ മൊബൈൽ കമ്പ മ്പനിയുടെടവർ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പ്രദേശവാസികളുടെ വൻ പ്രതിക്ഷേധം .ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ജിയോമൊബൈൽ കമ്പനിക്ക് ടവർ നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് പ്രദേശവാസികൾ പരാതി നൽകി .അധികൃതർ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നില്ലങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: