തെക്കി ബസാര്‍ – ചേനോളി റോഡ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് ആരംഭിച്ചു

8 / 100 SEO Score

കണ്ണൂര്‍  തെക്കി ബസാറിലെ  കക്കാട് റോഡിലേക്ക് തിരിയുന്ന ചേനോളി റോഡ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. ട്രാഫിക്ക് ബാഹുല്യം കാരണം എപ്പോഴും പൊട്ടിപൊളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന റോഡ് മെക്കാഡം ടാര്‍ ചെയ്യുകയെന്നത്  പ്രദേശവാസികളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു.  മന്ത്രി രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ എം എല്‍ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് 75 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുമതി നല്‍കിയത്. എല്‍ എസ് ജി ഡി കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എഞ്ചിനിയറിംഗ് വിഭാഗത്തിനാണ് നിര്‍വഹണച്ചുമതല.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: